|
ค้นหาเครือข่าย
จำนวนการแสดงผลทั้งหมด 36 รายการ
พิกัดเครือข่าย
ค้นหาเครือข่าย
คุณอยู่ที่ : ค้นหาเครือข่าย
เครือข่าย
ภาค จังหวัด องค์กรหลัก หน่วยงาน ชื่อ/นามสกุล ประเด็นเด่น ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ ทรัพยากร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โรงเรียนจักราช
-
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ภาคกลาง
-
ภาคกลาง กำแพงเพชร แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
-
ภาคกลาง นครนายก มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่
-
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว วันชัย บุญประชา ประเด็นเด่น จตุจักร แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
-
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อนหญิง (Friends of Women Foundation) มูลนิธิเพื่อนหญิงศูนย์ภาคกลาง
-
ภาคเหนือ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน
-
ภาคเหนือ แพร่ สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ คุณพัลลภ ถนอมทรัพย์ทวี ส่งเสริมสุขภาวะองค์กร 16 ถนนบ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.เเพร่ 5400
-
ภาคเหนือ เชียงใหม่ สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณองอาจ กิตติคุณชัย ส่งเสริมสุขภาวะองค์กร 158 ทุ่งโฮเต็ล ตำบล วัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000
-
ภาคเหนือ พะเยา สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา คุณวิษณุ สรรค์พฤกศ์สิน ส่งเสริมสุขภาวะองค์กร 179 หมู่ 11 พหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จ.พะเยา 56000
-
ภาคเหนือ น่าน สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน คุณเดชา สงค์ประเสริฐ ส่งเสริมสุขภาวะองค์กร 286 หมู่ 2 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
-
ภาคเหนือ เชียงราย สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ บริษัท พี.อาร์.เอ็ม.คอนกรีต จำกัด คุณพัชรี ดวงเเสงทอง ส่งเสริมสุขภาวะองค์กร 107 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
-
ภาคเหนือ เชียงราย สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด คุณอภิพันธ์ ภู่ภักดี ส่งเสริมสุขภาวะองค์กร 224 หมู่ที่ 9 อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย 57260
-
ภาคเหนือ เชียงราย สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย คุณเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร 419 ม.21 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
-
ภาคเหนือ เชียงราย สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยราภัฎเชียงราย รศ.ดร.จริภา ศักดิ์กิตติมาลัย ส่งเสริมสุขภาวะองค์กร ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง เชียงราย 57100
-
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร สมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นาย โชติวุฒิ อินนัดดา การเพิ่มผลผลิต สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
-
ภาคเหนือ เชียงใหม่ มูลนิเพื่อนหญิงศูนย์ภาคเหนือ คุณทัศนีย์ กุสิมา ความรุนแรงในครอบครัวผู้หญิงและเด็ก 6/16 ถนนคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร มูลนิธิเพื่อนหญิงศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณอุบล ภาคภูมิ ความรุนแรงในครอบครัว 40/4 ถนนชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
-
ภาคใต้ สงขลา มูลนิธิเพื่อนหญิงศูนย์หาดใหญ่ นางสาวพัชรี ไหมสุข ความรุนแรงและส่งเสริมความเข้มแช็งให้เครือข่ายผู้้หญิง หมู่บ้านไทยสมุทร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-
ภาคเหนือ เชียงราย มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา หมู่บ้านป่าคาสุขใจ นายอาหลา หม่อก๊กกู่ ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เขตภูเขา หมู่ 5 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
-
ภาคเหนือ เชียงราย มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) นายสุพจน์ หลี่จา โครงการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนในชุมชนชาติพันธุ์ 129/1 หมู่ 4 ถนนป่างิ้ว ซอย 4 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
-
ภาคใต้ สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ผ่านโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบ ชั้น 1 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-
ภาคใต้ กระบี่ มูลเพื่อการพัฒนาเด็ก กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม นายฮาริส มาศชาย พัฒนาสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน 130 หมู่ที่3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
-
ภาคใต้ ระนอง มูลเพื่อการพัฒนาเด็ก กลุ่มระบัดใบ นายสุพจน์ องค์วรรณดี พัฒนาสื่อการอ่านเพื่อเด็กและเยาวชน 32/32 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จ.ระนอง 85000
-
ภาคใต้ สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ ภก.ดร.พงค์เทพ สุธีราวุฒิ พัฒนาเสริมพลังโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง นางสาวมลธิชา ทัพขวา สภาเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130 โทรศัพท์ 0 4372 8159
-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นายเอนก ภูโสภา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ต.แวงน่าง อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
-
ภาคกลาง ปทุมธานี สมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นายปรัชญา การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 99 ยิม 1 มธ.ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120
-
ภาคกลาง นนทบุรี สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) aaa management (มูลนิธิเมาไม่ขับ) นายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม สนับสนุนความรู้ รณรงค์เมาไม่ขับ และบูรณาการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนน เลขที่ 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยสามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26
-
ภาคกลาง พิษณุโลก สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย พันจ่าอากาศเอกนพดุลย์ ใจอารีย์ สื่อสารมวลชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นำเสนอประเด็นร่วมผลักดันแก้ไขและลดอุบัติทางถนน 12/7 ถ.เจ้าพระยาสุรสีห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
-
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) aaa management (ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.)) นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ สนับสนุนองค์ความรู้ ข้อมูล แนวทางการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธินแขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สมาคมผู้ประกอบการจักรยานยนต์ไทย นายวินัย กิจโชค สนับสนุนความรู้ และบูรณาการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนนและมลภาวะสิ่งแวดล้อม เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง D201/12 ถนน รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10100
-
ภาคกลาง สมุทรปราการ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) aaa management (ศูนย์ส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย เอพีฮอนด้า(สำโรง)) นายสุทัศน์ ชูรักษ์ ให้ความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์ เน้นเทคนิคการขับขี่ปลอดภัย รณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา 149 ถ.รถรางเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
-
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นางสาวธารินี ปานเขียว สนับสนุนการดำเนินการของธุรกิจประกันภัยมุ่งสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
-
ภาคตะวันออก ชลบุรี สภาอุตสาหกรรมชลบุรี สภาอุตสาหกรรมชลบุรี พีรพล รอดบุญลือ ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรด้วย Happy 8 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชั้น 5 67 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 http://www.ftichonburi.org
-
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นางสาวธารินี ปานเขียว สนับสนุนการดำเนินการของธุรกิจประกันภัยมุ่งสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เว็บไซต์ http://www.rvp.co.th
-