Whereme PRODUCTION
loading
Loading . . . . . .
loading
Loading . . . . . .
|
ค้นหาโครงการ

จำนวนการแสดงผลทั้งหมด 17,983 รายการ

ค้นหาโครงการ
เลือกกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มด้อยโอกาส (เด็กเร่ร่อน, คนไร้บ้าน, เด็กกำพร้า ฯลฯ)
กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายหลัก / องค์กรภาคีที่ร่วมงานมีส่วนร่วมคิดร่วมทำโครงการตั้งแต่เริ่มต้น
การติดตาม/ประเมินผลโครงการ
กิจกรรมและกลวิธีดำเนินงาน
ข้อมูลองค์กรและข้อมูลผู้เสนอโครงการ
ความต่อเนื่องยั่งยืนขยายผล
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล/ความสำคัญของปัญหา
งบประมาณ
ชาติพันธุ์และผู้มีปัญหาสถานะบุคคล
ชายรักชาย (MSM)
ชาวเขา
ชาวเล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นอกระบบ
นอกโรงเรียน
ในระบบ
ในโรงเรียน
ปฐมวัย (0 5 ปี)
ประชากรกลุ่มเฉพาะ
ประวัติการบริหารจัดการด้านการเงิน
ปัจจุบันมีโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่กับ สสส
แปลงเพศ (TG)
ผลลัพธ์โครงการมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายหลักมากกว่ากลุ่มแกนนำ โดยระบุตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลชัดเจน
ผู้ต้องขัง
ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
ผู้เสนอโครงการแสดงถึงเหตุผลที่เสนอโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่อเนื่อง
ผู้หญิง
พระภิกษุ
มีการพัฒนาการที่ต่อยอดจากโครงการเดิม โดยแสดงให้เห็นว่าอาศัยข้อมูลจากการประเมินผลโครงการเดิมเป็นพื้นฐานในการออกแบบโครงการใหม่
มีการระดมทุนจากแหล่งทุนอื่น ระบุ
มีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับค่าใช้จ่าย
มีประวัติผลงานการรับทุนในระดับดีเป็นไปตามเงื่อนไขของ สสส.
มุสลิม
เยาวชน (15 20 ปี)
แรงงานข้ามชาติ
ลักษณะกิจกรรมไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการอบรม
วัตถุประสงค์
วัยทำงาน
วัยรุ่น (13 15 ปี)
วัยเรียน (6 12 ปี)
สรุปประเมินผลโครงการเดิม
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ)
องค์กร/ภาคีร่วมดำเนินงาน
อยู่ระหว่างศึกษา (20 ปีขึ้นไป)
อื่นๆ
เอกสารประกอบ
และ
หรือ
เลือกประเภทสถานที่
ชุมชน (วัด, หมู่บ้าน)
นอกโรงเรียน (กศน.)
มหาวิทยาลัย/อาชีวะ
ไม่จำกัดหน่วยภารกิจ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
โรงเรียน
ศูนย์สุขภาพชุมชน
สถานประกอบการ/โรงงาน/บริษัทเอกชน
สถานพยาบาล/โรงพยาบาล
สถานศึกษา
สถานีอนามัย
สสส.
องค์กร/หน่วยงานรัฐอื่น ๆ
อื่นๆ
และ
หรือ
เลือกประเด็นของโครงการ
สุขภาวะสังคมการคุ้มครองผู้บริโภค
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคแอลกอฮอล์
การป้องกันโรค
สุขภาวะสังคมการพนัน
สุขภาวะชุมชนเกษตร
สุขภาวะสังคมความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพ
สุขภาวะชุมชนชุมชน
สุขภาวะสังคมปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาวะ (Social Determinant of Health)
เพศสัมพันธ์/พฤติกรรมทางเพศ
สุขภาวะชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระบบสุขภาพ
สารเสพติด
สิ่งแวดล้อม
สุขภาพจิต
สุขภาวะครอบครัว
สุขภาวะชุมชน
สุขภาวะสังคม
ออกกำลังกาย
อาหาร
อื่นๆ
สุขภาวะชุมชนอื่นๆ
สุขภาวะสังคมอื่นๆ
อุบัติภัย
อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย
และ
หรือ
เลือกกลุ่มสถานที่
ชนบท
ชายแดน
ชุมชนแออัด
ในเมือง
พื้นที่เฉพาะ
พื้นที่สูง
ลุ่มน้ำ
อื่นๆ
และ
หรือ
ทั้งหมด
โครงการหลัก
โครงการย่อย
loading
คุณอยู่ที่ : ค้นหาโครงการ